REGULAMIN

I - Postanowienia ogólne

 

1. Assembleage jest sklepem internetowym, który działa pod adresem www.assembleage.com, a jego właścicielem jest firma Acreata w osobie Agaty Szewc z siedzibą w Płońsku pod adresem 09-100 Płońsk, ul. Świętego Maksymiliana Kolbe 13 m 15, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Płońsk, REGON: 365539727, NIP: 5671841516

 

2. Assembleage prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet, poprzez swoją stronę internetową.

 

3. Wszystkie towary oferowane przez Assembleage, to pojedyncze egzemplarze, chyba, że w opisie na stronie danego produktu znajduje się informacja, że dostępnych jest więcej niż jeden produkt.

 

4. Assembleage zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Assembleage może również wycofać poszczególne towary ze sprzedaży.

 

5. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba, która dokonała rejestracji w Assembleage w wyniku, której zostało utworzone dla niej indywidualne konto użytkownika pozwalające na składanie zamówień w Assembleage.

 

6. Użytkownikiem Assembleage może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą składać zamówienia w Assembleage pod warunkiem, że konto użytkownika założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.

 

7. Rejestracji w Assembleage dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, telefon.

 

8. Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia formularza rejestracyjnego zgodnie ze stanem faktycznym.

 

9. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Assembleage na swój adres e-mail.

 

10. Kupującymi w rozumieniu niniejszego Regulaminu są:Użytkownik, jak również osoba, kóra nie dokonała rejestracji, podejmujący działania zmierzające do zakupu Produktów oferowanych w Assembleage.

 

11. Assembleage zastrzega sobie prawo do ogłoszenia Przerwy w działalności sklepu. Informacja o Przerwie pojawi się odpowiednio wcześniej na stronie internetowej Assembleage.

 

12. W czasie trwania Przerwy zamówienia nie będą realizowane.

 

13. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie konta oraz komponentów strony internetowej Assembleage do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne.

 

14. Dokonanie rejestracji w Assembleage oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).

 

II - Zasady dotyczące dokonywania zakupów w Assembleage
IIa - Składanie zamówień

 

16. Zakupów w Assembleage mogą dokonywać zarejestrowani Użytkownicy, po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto użytkownika, jak również bez rejestracji, jednak po podaniu danych adresowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

17. Zamówienie składa się po dodaniu wybranych przez Kupującego produktów do koszyka.

 

18. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez Assembleage.

 

19. Kupujący ma 7 dni na opłacenie złożonego przez siebie zamówienia.

 

20. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku Assembleage. W związku, z czym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uniknąć anulowania zamówienia.

 

21. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie zostanie anulowane.

 

22. Kupującemu, który w ciągu 30 dni nie opłaci trzech zamówień, zostanie zablokowany dostęp do jego konta użytkownika przez kolejne 14 dni, liczone od dnia anulowania trzeciego zamówienia.

 

23. W celu wycofania złożonego zamówienia przed dokonaniem płatności Kupujący zobowiązany jest skontaktować się drogą e-mailową z administracją Assembleage. Wycofanie złożonego zamówienia może nastąpić tylko z ważnych powodów.

 

24. Kupującemu, który w ciągu 30 dni wycofa trzy zamówienia, zostanie zablokowany dostęp od jego konta użytkownika przez kolejne 14 dni, liczone od dnia wycofania trzeciego zamówienia.

 

25. Assembleage nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.

 

IIb - Czas realizacji zamówienia

 

26. Zamówienie zostanie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto Assembleage. Terminy realizacji zamówienia wynoszą 1-5 dni roboczych. Kupione produkty zostaną wysłane na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, a na jego adres e-mailowy zostanie wysłana informacja o wysłaniu kupionych produktów.

 

27. W wypadku ogłoszenia Przerwy (pkt. 11) w działalności sklepu czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony o czas trwania Przerwy.

 

28. Po złożeniu zamówienia i rozpoczęciu jego realizacji Klient nie ma możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.

 

IIc - Ceny produktów

 

29. Ceny widniejące przy produktach na stronie internetowej Assembleage stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.

 

30. Ceny wyrażone są w następujących walutach: złotych polskich, euro, dolarach amerykańskich, frankach szwajcarskich, koronach szwedzkich, koronach duńskich i są cenami brutto.

 

31. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

32. Assembleage zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, w tym również do ich obniżenia w wyniku dokonania przeceny wybranych produktów.

 

IId - Koszty wysyłki

 

33. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący.

 

34. Koszty wysyłki są podane po dodaniu produktu do koszyka.

 

35. Koszty wysyłki są ustalane przez Assembleage oddzielnie dla każdego produktu na podstawie jego wagi według cennika Poczty Polskiej.

 

36. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie dodawania produktów do koszyka.

 

37. Zamawiając dwa lub więcej produktów, Kupujący płaci koszt wysyłki zwiększony proporcjonalnie w zależności od wagi produktów.

 

IIe - Forma płatności

 

38. Formą płatności za zamówienia złożone w Assembleage jest przedpłata na konto (przelew lub wpłata) oraz płatność za pośrednictwem PayPal.

 

Przedpłaty można dokonać przelewem na konto bankowe Assembleage:

05 1020 1592 0000 2702 0094 2094
ACREATA Agata Szewc
ul. Świętego Maksymiliana Kolbe 13 m 15, 09-100 Płońsk

Dane konta dla przelewów zagranicznych:

IBAN: 05 1020 1592 0000 2702 0094 2094
ACREATA Agata Szewc
ul. Świętego Maksymiliana Kolbe 13 m 15, 09-100 Płońsk
Bank odbiorcy: PKO BP SA, ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk
Kod BIC/SWIFT: BPKO PL PW

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

 

IIf - Dostawa przesyłek

 

39. Wszystkie przesyłki są wysyłane tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

40. Zmiana adresu korespondencyjnego przez Kupującego nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania.

 

41. Zmiany adresu wysyłki można dokonać jedynie poprzez zmianę danych adresowych w indywidualnym koncie użytkownika.

 

IIg - Zwroty

 

42. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży tzn. zwrócić produkt bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od daty otrzymania produktu.

 

43. Aby dokonać zwrotu zakupionego produktu bez podania przyczyny należy odesłać produkt w stanie niezmienionym, w szczególności nie noszącego jakichkolwiek śladów użytkowania wraz z kompletem metek (jeśli były dołączone), załączając do niego wydrukowane i uzupełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (wzór oświadczenia).

 

44. Zgodnie z art.10 ust.3 pkt.4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), zwrotowi nie podlega produkt wykonany na indywidualne zamówienie Kupującego oraz taki, który na życzenie Kupującego został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany (na przykład poprzez zmianę użytych materiałów, rozmiaru, kolorystyki itp.).

 

45. Produkt powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką). Assembleage nie odpowiada za towary zaginione w trakcie przesyłki. Zabrania się odsyłania towaru przesyłką płatną "za pobraniem".

 

46. Assembleage zwróci Klientowi pieniądze w ciągu 14 dni (od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem oraz oświadczeniem odstąpieniu od umowy zawartej na odległość), przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto bankowe.

 

47. W przypadku zwrotu towaru, koszt wysyłki produktu do Kupującego oraz koszt odesłania Produktu do Assembleage nie podlegają zwrotowi.

 

48. W przypadku zakupów dokonanych przez przedsiębiorców przepisy dotyczące zwrotu towaru bez podania przyczyny nie mają zastosowania.

 

IIh - Reklamacje

 

49. Jeżeli w opisie produktu znajdującego się w ofercie Assembleage znajduje się informacja, że jest to produkt używany oznacza to, że może on nosić drobne ślady użytkowania (np. niewielkie zmechacenia, drobne uszkodzenia materiału, niewielkie plamki). W związku z powyższym reklamacje dotyczące śladów użytkowania nie będą uwzględniane.

 

50. Kupujący może zgłosić reklamację produktu, który okazał się wadliwy lub który jest w sposób znaczący niezgodny z opisem lub zdjęciami zamieszczonymi na stronie Assembleage. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po otrzymaniu produktu i stwierdzeniu wad lub niezgodności.

 

51. Różnice wynikające z ustawień monitora (dotyczące nasycenia barw, odcieni) nie stanowią podstawy do reklamacji produktu.

 

52. Produkt wykonany na indywidualne zamówienie Kupującego oraz taki, który na życzenie Kupującego został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany (na przykład poprzez zmianę użytych materiałów, rozmiaru, kolorystyki itp.) nie podlega reklamacji z tytułu niezgodności Produktu z opisem lub zdjęciami.

 

53. W celu zgłoszenia reklamacji Kupujący powinien skontaktować się e-mailowo z Assebleage i opisać przyczynę reklamacji, tzn. wymienić wady lub stwierdzone niezgodności produktu. Kupujący powinien również załączyć zdjęcia dokumentujące stwierdzone wady, niezgodności lub uszkodzenia.

 

54. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie odesłać reklamowany produkt na adres Assembleage. Towar powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką). Assembleage nie odpowiada za towary zaginione w trakcie przesyłki. Zabrania się odsyłania towaru przesyłką płatną "za pobraniem".

 

55. W wypadku uwzględnienia reklamacji z powodu wady produktu, Assembleage naprawi (usunie wadę) reklamowany produkt, wymieni go na produkt podobny, wolny od wad lub wymieni na inny produkt wybrany przez Kupującego. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (w tym: wartości produktu, kosztu wysyłki do Kupującego i kosztu odesłania produktu).

 

56. W wypadku uwzględnienia reklamacji z powodu niezgodności produktu z opisem lub zdjęciami, Assembleage wymieni produkt na właściwy, zgodny z opisem oraz zdjęciami. W przypadku braku możliwości wymiany, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (w tym: wartości produktu, kosztu wysyłki do Kupującego i kosztu odesłania produktu).

 

57. Kupujący może zgłosić reklamację produktu, który został uszkodzony w trakcie transportu. W celu zgłoszenia reklamacji należy w obecności pracownika Poczty sporządzić protokół odbioru zawierający opis powstałych uszkodzeń oraz podpis pracownika Poczty. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

 

58. Do reklamacji produktu, który został uszkodzony w trakcie transportu stosuje się odpowiednio punkty: 52., 53. i 54. Regulaminu.

 

59. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany produkt. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia. Termin ten wynika z maksymalnego dopuszczalnego terminu dostarczenia przesyłki, określonego przez regulamin Poczty Polskiej.

 

60. Aby zgłosić brak przesyłki, Kupujący obowiązany jest powiadomić o tym e-mailowo Assembleage.

 

61. Jeżeli przesyłka została wysłana, a od wysyłki upłynął termin określony w punkcie 58., to Assembleage zgłosi na Poczcie reklamację przesyłki. Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Pocztę może trwać do 30 dni.

 

62. Jeżeli Poczta uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot całości poniesionych kosztów (w tym: wartości produktu oraz kosztu wysyłki).

 

III - Ochrona prywatności

 

63. Assembleage zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Assembleage. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

64. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem oraz do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika.

 

65. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec Assembleage, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

 

66. Assembleage zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do Assembleage stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. Assembleage może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Assembleage lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

IV - Zmiany Regulaminu

 

67. Assembleage zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. W wypadku zmiany Regulaminu na stronie internetowej Assembleage odpowiednio wcześniej pojawi się stosowna informacja.

 

68. Użytkownik ma prawo odmówić akceptacji Regulaminu w zmienionej formie. W takiej sytuacji Assembleage, na wniosek Użytkownika, usunie jego konto oraz wszelkie dane osobowe Użytkownika.

 

V - Usunięcie konta Użytkownika

 

69. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w Assembleage w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Assembleage stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.

 

70. Assembleage może odmówić usunięcia konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Assembleage lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

71. Assembleage zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób zakłóca działanie serwisu.

 

72. Usunięcie konta Użytkownika na jego żądanie może nastąpić najwcześniej w terminie 30 dni od momentu zawarcia przez Użytkownika ostatniej transakcji w Assembleage.

 

73. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Assembleage, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Assembleage bez uprzedniej zgody administracji sklepu. Jeśli Użytkownik dokona ponownej rejestracji bez uzyskania zgody, to jego nowe konto zostanie usunięte.

 

VI - Postanowienia końcowe

 

74. Elementy logo i grafika znajdująca się na stronie internetowej sklepu, jak również wszystkie zdjęcia produktów oraz ich opisy stanowią własność Assembleage i zabronione jest ich kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody Assembleage oraz bez podania źródła ich pochodzenia.

 

75. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), zabrania się wykorzystywania adresów www o pisowni lub fonetyce zbliżonej do słowa Assembleage w ramach działalności konkurencyjnej, w szczególności, jeśli działanie to ma to na celu wprowadzenie klientów w błąd.

 

76. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w części VI niniejszego Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec osób, firm lub instytucji, które dopuszczą się zakazanych czynności.